zdj

 

Plan konferencji:

Sobota 9 września 2017 - sala nr 30 w hotelu Agro we Wrocławiu ulica Zwycięska 4 (obok Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych)

Rozpoczęcie godzina 9.45 - oficjalne rozpoczęcie oraz przywitanie gości oraz prelegentów - prosimy o wcześniejsze przybycie w celu odebrania identyfikatorów oraz zajęcie miejsc. Obsługa konferencji będzie dostępna od godziny 8.00.

10.00 - 11.30 Józef Antczak - "Kucie kopyt w rehabilitacji"

12.00 - 13.30 Paulina Szybieniecka - "Żywienie koni w rehabilitacji"

13.30 - 14.30 przerwa obiadowa

14.30 - 16.00 Paweł Golonka - "Fizjoterapia i rehabilitacja urazów ścięgien"

16.30 - 18.00 Alina Kreitz - " Wpływ właściciela na przebieg rehabilitacji"

18.30 - 20.00 Krzysztof Skorupski - "Psychologia konia w rehebilitacji"

 

Każdy wykład będzie się składał ze stricte części wykładowej - 1h oraz 30 min w ramach dyskusji, oraz pozostałych 30 min do kolejnego wykładu na pytania "osobiste" poza sceną. Dodatkowo do dyspozycji uczestników konferencji będą profesjonalni fizjoterapeuci koni - abslowenci Szkoły Fizjoterapii Koni, którzy w sali obok będą dostępni przez cały czas trwania konferencji w dniu 9 września 2017. Będzie możliwość skonsultowania problemów dotyczących fizjoterapii i rehabilitacji konkretnych przypadków koni.

 

Niedziela 10 września 2017 - duża hala Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice

 

9.00 - 10.30 Jerzy Sawka - "Naturalne metody pracy z końmi jako element rehabilitacji"

11.00 - 12.30 Adam Susłowski - "Lonżowanie jako element rehablitacji"

12.30 - 14.30 przerwa obiadowa

14.30 - 16.00 Michał Dobrowolski - "Dopasowane siodło jako podstawa rehabilitacji w ruchu"

16.30 - 18.00 Jakub Gołąb - "Naturalne werkowanie kopyt w rehabilitacji"

18.00 - 18.15 oficjalne zakończenie

 

Zapisy

Aby zapisać się na Konferencję należy:

1. Dokonać wpłaty 200 zł na konto: 61 1050 1908 1000 0092 4146 1038 z dopiskiem KONFERENCJA do dnia 30 czerwca 2017 roku po dniu 30 czerwca 2017 roku opłata za udział w konferencji wynosi 250 zł

2. Wysłać emaila w celu dokonania rejestracji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila napisać: KONFERENCJA oraz podać dane uczestnika - dokładne imię i nazwisko oraz dane niezbędne do wystawienia faktury, adres email oraz telefon kontaktowy, do maila należy dołączyć dowód wpłaty. 

Każdy Uczestnik konferencji otrzyma certyfikat wzięcia udziału oraz skrypt z podstawowymi informacjami z konferencji. Wszelkie pytania odnośnie Konferencji należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pod numerem telefonu 796333562. Osoba odpowiedzialna za kontakt w sprawie konferencji: Dyrektor Szkoły Fizjoterapii Koni Paulina Puchała

Liczba miejsc na Konferencji ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku zwolnienia się miejsc na Konferencji o uczestnictwie decyduje kolejność z listy rezerwowej. 

 

 

Regulamin Konferencji

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz organizatora konferencji Szkoła Fizjoterapii Koni w ramach działalności Happy Horse Massage Paulina Puchała, dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Szkoła Fizjoterapii Koni

1.3. Organizatorem Konferencji jest Szkoła Fizjoterapii Koni w ramach działalności Happy Horse Massage Paulina Puchała z siedzibą Fabryczna 4, 58-125 Pszenno , zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze weterynarii, zoofizjoterapeuci, fizjoterapeuci koni, masażyści koni, kowale, hodowcy koni, trenerzy koni, instruktorzy jeździectwa, właściciele koni oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż weterynaryjnej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji oraz skrypt z podstawowymi informacjami z konferencji.

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wysłanie maila zgłoszeniowego na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z dowodem wpłaty. Zgłoszenie powinno zawierać dokładne imię oraz nazwisko uczestnika, dane niezbędne do wystawienia faktury, telefon kontaktowy, oraz email. W tytule maila należy wpisać hasło: KONFERENCJA a w treści podać dane uczestnika/uczestników. Faktury zostaną wydane Uczestnikom w dniu Konferencji.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem emaila upływa w dniem 5 września 2017 bądź w momencie wyczerpania się miejsc - informacja o braku miejsc zostanie ogłoszona na stronie konferencji oraz na fb - wszystkie wpłaty dokonane na konto w momencie braku miejsc na konferencji zostaną zwrócone.

2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego na emaila oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o wymaganych opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w momencie zgłaszania rejestracji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Organizator wystawi fakturę (stawka zwolniona z podatku VAT) na potwierdzenie dokonanych wpłat.

3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

3.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rezerwacji - wpływu kwoty za uczestnictwo na konto Organizatora - nie później jednak niż do 7 dni od daty rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej – formularz rezygnacji z konferencji zostanie przesłany mailem na życzenie Uczestnika.

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.

6.2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników w celu i zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania usług.

6.3. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do wglądu do swoich danych osobowych i może zażądać ich usunięcia lub poprawienia

§7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

7.2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

7.3. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

7.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

7.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

7.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

7.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

7.9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematów podanych na Stronie Konferencji oraz prelegentów i godzin ich prelekcji z jednoczesnym zachowaniem ogólnej idei Konferencji oraz czasu jej trwania.

 

 

ul. Fabryczna 4,
58-125 Pszenno

+48 796 333 562

szkolafizjoterapiikoni@onet.pl

Godziny pracy

  • Pon10:00 - 20:00
  • Wt10:00 - 20:00
  • Śr10:00 - 20:00
  • Czw10:00 - 20:00
  • Pt10:00 - 20:00
  • Weekend10:00 - 20:00

Obserwuj nas

Top
Na naszej stronie używamy plików ciasteczek. Poprzez korzystanie z naszej strony zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek w pamięci Twojej przeglądarki. More details…